ЦПЛР ОДК Козлодуй
Център за подкрепа за личностното развитие

Прикачени документи

НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ЦПЛР-ОДК ГРАД КОЗЛОДУЙ В УСЛОВИЯ НА COVID-19 ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022Г.
ПЛАН ЗА РАБОТА В ЦПЛР-ОДК ГРАД КОЗЛОДУЙ В УСЛОВИЯ НА COVID-19 ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022Г.
ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В ЦПЛР-ОДК ГРАД КОЗЛОДУЙ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022Г.
ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД В ЦПЛР-ОДК ГРАД КОЗЛОДУЙ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022Г.
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В ЦПЛР-ОДК ГРАД КОЗЛОДУЙ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022Г
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В ЦПЛР-ОДК ГРАД КОЗЛОДУЙ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022Г
ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЦПЛР-ОДК ГРАД КОЗЛОДУЙ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г.
ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ЦПЛР-ОДК ГРАД КОЗЛОДУЙ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г.
ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА ПОДКРЕПА НА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г.
ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА В ЦПЛР-ОДК ГРАД КОЗЛОДУЙ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г.
ПЛАН ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ЦПЛР-ОДК ГРАД КОЗЛОДУЙ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г.
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦПЛР-ОДК ГРАД КОЗЛОДУЙ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г.