ЦПЛР ОДК Козлодуй
Център за подкрепа за личностното развитие

Документи

Прикачени документи

КВАЛИФИКАЦИЯ - ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ЦПЛР-ОДК
ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ (2021-2025) НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС, ГР. КОЗЛОДУЙ
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ В ЦПЛР-ОДК ГРАД КОЗЛОДУЙ
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦПЛР-ОДК ГРАД КОЗЛОДУЙ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г.
Стратегия за развитие на ЦПЛР - ОДК, гр. Козлодуй за периода 2021-2025г.
ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД В ЦПЛР-ОДК ГРАД КОЗЛОДУЙ
ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД В ЦПЛР-ОДК ГРАД КОЗЛОДУЙ
ПЛАН ЗА РАБОТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА ЦПЛР-ОДК ГРАД КОЗЛОДУЙ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г.
ПЛАН ЗА КОНТРОЛНАТА ДЕЙНОСТ НА ДИРЕКТОРА В ЦПЛР-ОДК ГРАД КОЗЛОДУЙ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г.
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА В ЦПЛР-ОДК ГРАД КОЗЛОДУЙ
ПРОГРАМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ ПОЛИТИКИ ЗА ПОДКРЕПА НА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г.
ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТИ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО, МОТИВАЦИЯТА И ПРЕОДОЛЯВАНЕТО НА ПРОБЛЕМНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ
ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНОИНСТИТУЦИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ В ЦПЛР-ОДК ГРАД КОЗЛОДУЙ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г.
ПЛАН ЗА РАБОТА В ЦПЛР-ОДК ГРАД КОЗЛОДУЙ В УСЛОВИЯ НА COVID-19
ПЛАН ЗА СИГУРНОСТ ПРИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТЕРОРИЗМА В ЦПЛР-ОДК ГРАД КОЗЛОДУЙ
НАСОКИ ЗА РАБОТА НА ЦПЛР-ОДК ГРАД КОЗЛОДУЙ В УСЛОВИЯ НА COVID-19
ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЦПЛР-ОДК ГРАД КОЗЛОДУЙ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022г.
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ЦПЛР-ОДК ГРАД КОЗЛОДУЙ
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦПЛР-ОДК ГРАД КОЗЛОДУЙ