ЦПЛР ОДК Козлодуй
Център за подкрепа за личностното развитие

Мисия и визия

Под визията “Ние се харесваме, харесваме и теб!”, комплексът целенасочено изпълнява своята централна мисия, изразяваща се в развитие на личностния потенциал, творческото мислене и способности  на подрастващите,  посредством приобщаване на широк кръг деца и младежи към форми и дейности, осмислящи пълноценно тяхната извънучилищна и неформална реализация.