ЦПЛР ОДК Козлодуй
Център за подкрепа за личностното развитие

История

Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – Козлодуй /ЦПЛР - ОДК/ е създаден през 2017 г. с Решение на Общински съвет, Козлодуй на основание Закон за предучилищното и училищното образование. Той е правоприемник на Общински детски комплекс, функционирал през годините в град Козлодуй като извънучебно заведение, според чл. 33, ал.1 от вече отменения Закон за народната просвета.

До този момент той работи като утвърдена, подвижна и открита институция в града, спомагаща за културно-образователен обмен и развитие на подрастващите, с основни задачи - формиране на гражданска, нравствена, научно-познавателна, естетическа, правова, физическа, здравна, екологична култура на личността; овладяване на националните и общочовешки ценности; възпитаване в дух на родолюбие и уважение към човешките права и свободи чрез богатството на съдържанието, разнообразието от форми и гъвкавостта на организацията на дейностите. 

ЦПЛР - ОДК не се характеризира с тясна специализация в определена учебна дейност, а с многообразие от извънучилищни  дейности, допълващи учебните програми и стимулиращи детското творчество и развитие на база - усъвършенстване на общите и специални надарености и творческите умения на децата, повишаване нивото на общата култура на подрастващите, организирането им в активно действащи самоорганизиращи се личности, поставени в тясна връзка и взаимодействие с околните и принадлежащата им среда.

1.1        Предпоставки, създаващи необходимост от стратегия за управление на човешките ресурси в ЦПЛР - ОДК

В подкрепа на различния принос на детския комплекс е направената важна констатация в неговата биография, а именно - от времето на неговото създаване постепенно се наблюдава интензивно оформяне и стабилизиране на нови тенденции в практиката,  проявяващи се като закономерно следствие от настъпилите обществени промени, както на глобално и национално, така и на регионално ниво.

Показателно за социалните трансформации и в контекста на обществената стабилност, наблюденията отчитат, че на този етап много от семействата в града и региона като цяло са дезинтегрирани, поради извеждане на енергоблокове в АЕЦ “Козлодуй”, липсват положителни очаквания за бъдещето, а това неминуемо облъчва обществеността с напрежение – задължителен елемент в предвизията на детската агресия, отчуждение и апатия. Като следствие - с особено значение в регистрираните процеси се оказва стимулирането на инициативата у подрастващите, все повече нуждаеща от допълнителни стимули и обгрижване и категорично очертаваща се като важен елемент на действащото гражданско общество.

Като ответна реакция и професионален отговор на съществуващата проблематика, ЦПЛР - ОДК – Козлодуй търпи трансформация по отношение на централната ориентация в работата с децата, като твърдо се заявява като различна творческа алтернатива за подобряване на детския психо-социален статус.  Базирани на добро познаване на детските потребности, мотивация, и удовлетворение, както и на пътищата за тяхното подобряване, дейностите на комплекса в годините съвсем непреднамерено се оказват допълнени с нови ориентации към  детската личност и присъщата й проблематика.

В подкрепа на дългогодишните психосоциални възможности на комплекса  са многото  случаи на деца с проблеми в адаптацията, които след пренасочване към творческите групи,  в последствие успяват да подобрят  начина  си  за  справяне с  проблемите, добиват нова представа за себе си и обогатяват собствените си личностни възможности.  От своя страна, водещата в работата на комплекса практика за откриване на съучастници и съмишленици, със специфичните си подходи, ориентирани предимно към детската чувствителност, главно помага на своите членове да превърнат трудностите от  миналото  само в спомен, но не и в начин на живот, а свързването на децата със собствените емоции им помага да излязат от периферията на социалната група или семейството, с което да  добият ново усещане за лична уникалност и значимост. 

Същевременно, с важно значение в постиженията  на комплекса е недидактичната и нарочно търсената неформална среда на общуване,  в която педагозите извън конкретните си задължения по образователния процес се оказват и в ролята на възпитатели, сътрудници, терапевти и близки приятели на децата.  В този смисъл, важни за работата са изводите от досегашната практика, показващи, че психосоциалните връзки и отношения като базово понятие при превенцията и корекцията на затруднената социална интеграция, когато бъдат професионално допълвани с многообразните креативни подходи в арт общностите на комплекса, успешно откриват нови работещи модели за заменяне на неправилната адаптация с по-подходящи, положителни подходи.

В резултат - обичайните практики по естествен път се обогатяват със специализирани педагогически и психологически  методи на корекция и профилактика на детския психо-социален статус, а доказаната във времето необходимост от засилване на обратната връзка и измерване на постигнатото при работата с деца от рискови групи, вече предполага ново фокусиране на различните психосоциални практики на комплекса в цялостна и обединена терапевтична общност, ориентирана както към отделната личност, така и към конкретни целеви групи.

Така очертаните акценти  в педагогическите приоритети в изминалия период  постепенно превръщат  детския комплекс в център не само за извънучилищни занимания, но и като място за перманентно присъствие и социализация на детската личност, а упорито изгражданите във времето принадлежност и идентичност постепенно се трансформират в стабилна база с вече създадени условия за работа в посока – стимулиране на устойчиво личностно развитие и своеобразен вид превенция на дезадаптивното поведение у подрастващите. Като резултат - детският комплекс успява да  реализира многобройни възможности за  създаване на осъзната съпричастност у младите хора към обществената проблематика и собствената пълноценна личностна реализация.

Във времето и с непрекъснато  привличане на общественото внимание, комплексът би могъл да се превърне  в активен младежки център с широк обществен резонанс и с присъединяване на последователи от различни социални групи и структури. От своя страна, младите хора в община Козлодуй успешно биха могли да заемат важна роля при формиране на важни общочовешки и социални ценности и позиции, като с това ще подпомогнат и обществената позиция на общината като цяло.

Така, до този момент обособената социална линия в практиката на ЦПЛР - ОДК – Козлодуй закономерно очертава нов алтернативен комплексен модел за художествено – творческо, педагогическо и психосоциално подпомагане, съобразени с актуалната проблематика на подрастващите. На тази база е формирана  и основната стратегическа рамка на дейността на комплекса в  досегашния период.

Но, след приемането на новия Закон за училищното и предучилищното образование, всички детски комплекси в страната би следвало да се пренасочат към постановеното в закона нов тип Приобщаващо образование като основна база за личностното развитие на децата и учениците, което образование поставя нови приоритети в учебно-възпитателната дейност, а именно: осигуряване за всички деца, включително за тези с увреждания, на равнопоставени възможности за ефективно образование, с необходимите допълнителни помощни средства и ресурсно подпомагане, за да се подготвят децата за продуктивен живот като пълноценни членове на обществото.

Същевременно, според новата законова база и поради промяната в естеството на дейността им, детските комплекси се преструктурират и трансформират в Центрове за Подкрепа на Личностното Развитие. Поомяаната в статута на дейност изисква и ново кадрово обезпечаване на комплекса, което от своя страна води и до изменения в основните цели на педагогическата работа.

В тази връзка, през 2018 г., успоредно с досега съществуващите приоритети, свързани с развитие на талантите и способностите на децата, направленията в работата на детския комплекс в гр. Козлодуй допълнително изискват нови специалисти в областите:

  • Ресурсно подпомагане на деца със СОП;
  • Психологическа подкрепа;
  • Логопедично подпомагане;
  • Кариерно насочване и ориентиране;
  • Работа с деца в риск;
  • Превенция на агресията в училище